Jak odzyskuje się długi

odzyskiwaniedlugow

2014-10-06 13:44
 Oceń wpis
   

 Pojęcie windykacji pochodzi aż z czasów starożytności i stale dotyczy działania mające zadanie ściąganie przeterminowanych należności.


Windykacja w zależności od fazy postępowania dzieli się na polubowną oraz mającą charakter przymusowy. Pierwsze działania windykatora zmierzają do polubownego zaspokojenia wymaganej wierzytelności. Ograniczają się przede wszystkim do informowania osobę zadłużoną o potrzebie spłaty powstałego zadłużenia. W tym celu na jego domowy adres wysyłane są monity lub nakazy zapłaty ze wskazanym terminem zaspokojenia wierzytelności. Coraz częściej zatrudniany przez firmę windykacyjną pracownik kontaktuje się dłużnikiem telefonicznie. W trakcie rozmowy przyjmującej najczęściej formę mediacji uzgodniony jest sposób oraz termin zaspokojenia wierzytelności.

Coraz częstszą formą prowadzenia działań o charakterze windykacyjnym jest monitowanie dłużnika o obowiązku spłaty wierzytelności poprzez SMS. Wiadomość tekstowa przesyłana na numer telefonu wskazy przez wierzyciela może mieć charakter zarówno monitu przypominającego o zaległości bądź nakazu zapłaty z wyznaczonym terminem rozstrzygającym. Przesyłanie monitów pod postacią SMS to najczęstszy sposób dotarcia do dłużnika, który unika kontaktu i nie odbiera telefonów od przedstawiciela firmy windykacyjnej. Częste przesyłanie wiadomości tekstowych jest bardzo efektywnym sposobem ściągania należności ponieważ zmęczony SMS dłużnik wcześniej bądź później musi na nie odpowiednio zareagować.

SMS stosowane są przez dodatkowo firmy, które świadczą usługi o charakterze windykacyjnym jako przypomnienie o niezachodzącym terminie zapłaty w sytuacji polubownego rozłożenia zaspokojenia wierzytelności w formie spłat ratalnych. Jednym z takich podmiotów jest firma kruk opinie.
 
Tagi: windykacja, długi, dłużnik
kategoria: Ogólne


2014-09-17 09:05
 Oceń wpis
   

 Mając świadomość kłopotów związanych z zaspokojeniem przeterminowanej należności w pierwszej kolejności od trudnych dłużników coraz większa grupa wierzycieli poszukuje skutecznego sposobu na odzyskanie swoich pieniędzy. Jednym z nich jest szansa odsprzedania wierzytelności innej osobie.


Odsprzedanie przeterminowanej należności czyli jej cesję dokładnie uregulowały zapisy jakie znaleźć można  w art. 509-516 kodeksu cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi na terenie naszego kraju przepisami cesja wierzytelności potocznie nazywana przelewem jest umową, na podstawie jakiej dochodzi do zmiany podmiotu, który jet uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności. 

Zmiana podmiotu , który jest uprawniony do wysuwania żądań spłacenia wierzytelności bazując na przepisach prawa cywilnego odbywa się bez zgody dłużnika. Korzystając z regulacji prawnych jakie dotycząc cesji, wielu wierzycieli a w szczególności przedsiębiorców korzysta z usługi, świadczonej przez giełdę wierzytelności, a która umożliwia odsprzedanie bezspornej wierzytelności. Zamieszczenie ogłoszenia jakie dotyczy sprzedaży określonej wierzytelności na stronach internetowego serwisu giełdy nie wymaga opłaty i nie ograniczone jest żadnym limitem. 

Przed zamieszczeniem na stronie giełdy wierzytelności ogłoszenia o odsprzedaniu przeterminowanej należności wymagana jest wcześniej przeprowadzona w rzetelny sposób weryfikacja wierzytelności. Odbywa się ona na podstawie przedłożonej przez dotychczasowego wierzyciela dokumentacji. 

Możliwość skorzystania z cesji wierzytelności w wielu przypadkach pozwala na szybkie odzyskanie chociażby znacznej należności bez obowiązku wszczynania uciążliwych negocjacji z dłużnikiem co w rezultacie staje się korzystnym rozwiązaniem.  
 
Tagi: długi, dłużnik, cesja wierzytelności, odsprzedanie dlugów
kategoria: Ogólne


2014-09-02 10:23
 Oceń wpis
   
Dużo osób myśl o windykacji przysparza o dreszcze. Dzieje się tak z powodu takiego, że nie znamy celu jaki przyświeca windykacji. Celem takiej firmy nie jest zajęcie naszego zadłużenia. To są prawa komornika, z którymi windykatorzy bardzo często są myleni. Celem windykacji jest doprowadzenie do porozumienia obu skłóconych stron bez doprowadzania do egzekucji

Jeśli więc jesteśmy dłużnikami, nie powinniśmy unikać kontaktu z windykacją. Jej celem jest pomóc nam spłacić należności, a nie uprzykrzać życie.

Jak może nas wspomóc firma windykacyjna?

Windykator jest pośrednikiem między dłużnikiem a wierzycielem. Jego zadaniem jest ustalenie sposobu spłaty zadłużenia na takie, które będą zarówno wykonalne dla dłużnika, a również wystarczające dla wierzyciela. Z reguły podczas czynności windykacyjnych dług rozkładany jest na nisko oprocentowane raty. 

Uniknij komornika!

Unikanie kontaktu z firmą windykacyjną zawsze prowadzi do przyznania tytułu wykonawczego i zajęcie się sprawą przez sądowego komornika. Ten ze względu na szeroki zakres możliwości może skutecznie ściągać dług.

Jeżeli chcesz uniknąć odebrania domu, licytacji komorniczych Twojego majątku, zajęcia Twojego wynagrodzenia, warto skontaktować się windykatorem i razem ustalić dogodny sposób spłaty. Przeważnie kontakt z firmą windykacyjną pozwala uniknąć odwiedzin komornika.
 
Tagi: długi, windykator, firma windykacyjna, komornik sądowy
kategoria: Ogólne


2014-08-13 11:19
 Oceń wpis
   

 Wielu wierzycieli szuka efektywnego sposobu, który nie tylko w jak najkrótszym czasie ale ponadto w całości pozwoli zaspokoić zaległe należności finansowe przez dłużników. Odzyskiwanie należności w większości przypadków to bardzo skomplikowany proces, który wymaga pomocy profesjonalistów.


Odzyskiwanie należności od dłużników można rozpocząć wszczynając samodzielną egzekucję. W tym celu wierzyciel musi przesłać przesyłką poleconą na adres dłużnika nakaz dobrowolnego zwrotu przeterminowanych należności w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy osoba posiadająca zadłużenie nie wywiąże się z zaspokojenia wierzytelności w wyznaczonym czasie można przejść do kolejnego kroku odzyskiwania długów i złożyć w sądzie wniosek o wydanie wyroku umożliwiającego prawne rozpoczęcie egzekucji komorniczej. 

Ponieważ odzyskiwanie należności wymaga ogromnej znajomości prawa a przede wszystkim wyjątkowej cierpliwości należy obowiązkowo zlecić tego rodzaju zadanie firmie, której specjalnością stała się windykacja. Windykator przejmuje obowiązek w informowaniu dłużnika o potrzebie spłaty należności a także przesyłania nakazu z ustalonym terminem zaspokojenia wierzytelności.  W przypadku nie dojścia z nim do porozumienia rozpoczyna procedurę jak jest związana z egzekucją komorniczą. Negocjacje prowadzone z dłużnikiem przez profesjonalistów w dziedzinie windykacji w wielu przypadkach mogą zagwarantować spłatę długu.

Należności można ponadto odzyskać nawet w dość zbliżonej wartości odsprzedając je na giełdzie wierzytelności w Internecie. Zamieszczenie oferty odsprzedania długu jest wolne od wniesienia opłat co jest dodatkowym atutem , który zachęca do skorzystania z właśnie takiej opcji odzyskania wierzytelności. 
 
Tagi: należności, długi, odzyskiwanie należności
kategoria: Ogólne


2014-08-13 11:16
 Oceń wpis
   

 Z każdym dniem rośnie lista dłużników z bardzo dużymi zobowiązaniami finansowymi. Długi są zwykle wynikiem niespłacanych w ustalonym terminie pożyczek a także różnego typu należności , które wynikają z nieopłaconych faktur za świadczone usługi. Odzyskanie długu poprzez zastosowanie egzekucji prowadzonej przez komornika ze względu na zawiłość procedury w sądzie a przy tym bardzo wydłużony termin rozpatrzenia wniosku to w wielu wypadkach ostateczny środek, z którego korzystają wierzyciele w stosunku do uciążliwych dłużników. 


Egzekwowanie należności można rozpocząć od polubownej formy windykacyjnej a w przypadku gdy ta nie przyniesie oczekiwanego efektu zdecydować się można na bardziej radykalne kroki. Jednym z nich jest lista dłużników, na której pojawienie się zarówno każdego przedsiębiorca jak i osoby fizycznej może zamknąć drogę do wnioskowania o kredyt bankowy lub nabycie produktu w formie ratalnej. 

Lista dłużników zawiera dane ewidencyjne osób i firm, które mają zadłużenie nie mniejsze niż 500 złotych a termin przeterminowania ich spłaty jest dłuższy niż sześćdziesiąt dni. Informacje , które dotyczą wierzytelności zamieszczane mogą być na liście dłużników jedynie przez uprawione do wykonywania takiego rodzaju zapisów podmiotów. Na listę dłużników mogą umieścić nieterminowego kontrahenta przedsiębiorcy, banki, spółdzielnie mieszkaniowe oraz SKOKi czyli podmioty , które nie są przedsiębiorstwami. 

W związku z tym, że na terenie Polski nie działa jedna organizacja , która zajmuje się informacją gospodarczą aby odnieść dobry skutek i zmusić trudnego dłużnika do zaspokojenia wierzytelności, informacje o długach trzeba obowiązkowo zamieścić osobno na liście dłużników każdej instytucji. Tylko tak można mieć gwarancję, że dłużnik poniesie oczekiwane konsekwencje i w końcu spłaci zadłużenie.
 
Tagi: długi, lista dłużników, egzekwowanie należności
kategoria: Ogólne


2014-08-13 11:10
 Oceń wpis
   

 Niestabilna sytuacja finansowa społeczeństwa sprawia, że coraz więcej zarówno przedsiębiorstw jak osób prywatnych ma bardzo duży kłopot z odzyskaniem swoich długów. Postępowania sądowe w sprawie wystawienia tytułu wykonawczego ciągną się nie tylko miesiącami ale nawet latami a długi wraz z odsetkami wciąż rosną. 


Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że istnieją efektywne sposoby na odzyskanie wierzytelności finansowych, które zapewniają oczekiwany rezultat w skróconym terminie czasu.

Zlecenie odzyskania długów firmom windykacyjnym

Długi można odzyskać poprzez zlecenie wykonanie tego dość nieprzyjemnego zarówno dla wierzycieli jak i dłużników zadania fachowcom w dziedzinie windykacji. Na terytorium naszego kraju świadczy tego typu usługi wiele firm windykacyjnych, które ze względu na bardzo dużą skuteczność cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Wykonanie zlecenia związane jest nie jedynie z wysyłaniem do dłużnika upomnień lub wezwania do uiszczenia należności ale również prowadzenia odnoszących skutek negocjacji z określeniem terminów ratalnych spłat zobowiązania.  

Samodzielna windykacja
Wierzyciel ma szansę również odzyskać długi prowadząc samodzielną windykację.  Polega ona w pierwszej fazie na przesłaniu do swojego dłużnika wezwania do uregulowania należności w ustalonym terminie. Jeżeli dłużnik w dalszym ciągu uchyla się od spłacenia należności finansowych następnym etapem jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Giełda wierzytelności
Szalenie skutecznym sposobem na odzyskanie zobowiązań finansowych jest odsprzedanie ich na internetowej giełdzie wierzytelności.  Skorzystanie z tego rodzaju usługi jest bezpłatne. Można wystawić na sprzedaż niezrealizowane zobowiązanie w cenie przybliżonej wartości i w ten sposób odzyskać swoje długi. 
 
Tagi: windykacja, długi, odzyskiwanie długów
kategoria: Ogólne